I caratteri cinesi studiati nella scuola media in Corea

I caratteri cinesi usati in Corea possono avere una o più pronunce e nomi diversi per la stessa pronuncia, ma in questo indice, in questa prima fase del lavoro, il carattere è elencato con un solo nome per pronuncia. In nero sono indicati i caratteri del primo corso, in blu quelli del secondo corso, in viola quelli non compresi fra i 1800 caratteri fondamentali.


  가게   가까울   가난할   가난할   가는 털   가늘   가둘   가득할滿   가득할   가로   가로   가루   가르칠   가르칠   가릴   가릴   가릴   가물   가벼울   가슴   가운데   가운데   가을   가장   가죽   가죽   가죽   가지   가질   가질   가축   각각     간사할   간사할                 갈매기   감옥   감출   감할   감히   갑옷         갓끈   강개할   강 이름   강철   갖출   갖출   갖출   같을   같을   같을   갚을   갚을  

      개똥벌레    

거느릴   거느릴   거느릴   거느릴   거둘   거리   거리   거리낄   거만할   거문고   거북   거스를   거울   거울   거짓   거짓   거칠   건널   건널   건널   건량     걸릴   걸음   검사할   검소할   검을   검을    

게으를   게으를   게으를  

겨레   겨레   겨를   겨우   겨울   격식   견딜   견줄   겸손할   겸할   겹칠   경계할   경계할   경기   경사   경서   경영할       곁가지  

계보   계수나무   계집   계집종  

고기   고기잡을   고를   고를調   고리   고요할   고요할   고요할   고울   고울   고을   고을   고을   고을   고칠   고칠   곡식   곤할       곧을   곧을             곳집         공경할   공경할   공교로울   공변될   공부   공손할   공이  

과녁   과목   과실   관리   관청   관청   관청   광대   광물  

괴로울   괴로워할   괴로워할   괴이할  

구를   구름   구리   구멍   구멍   구슬   구실   구역   구원할   구절   구할   구할   구휼할     군사   군사   군사   구슬   구실   국화   굳셀   굳셀 (强)   굳셀   굳셀   굳을   굳을   굳을   굳을   굽을   굽을   궁할   궁구할  

권면할   권세   권할  

  귀글   귀밝을   귀신   귀신   귀할  

    그늘   그러할   그루   그릇   그릇   그림   그림   그림자   그물   그물   그윽할   그을   그을   그칠   그칠   근본   근심   근심   근심스러울   근심할   근심할   근원   근원       글귀 귀 (구)   글월   글자   금할   급할   급할  

  기계   기다릴   기둥   기러기   기록할   기록할   기록할   기록할   기를   기를   기름   기릴   기릴   기뻐할   기쁠   기쁠   기쁠   기생   기세   기약할   기와   기운   기울   기울어질   기이할   기후               길쌈할   길할     깊을  

까마귀   깎을  

깨끗할   깨끗할   깨달을   깨달을   깨어날   깨질  

꺼릴   꺾을  

꼬리     꽃다울   꽃부리  

꾀할    

꾸밀   꾸밀   꾸짖을      

 

끊을   끊을   끊을   끓일           끌어낼        

끼일   끼칠  


        나그네   나눌   나눌   나라   나라   나라 이름 글/거   나라 이름   나라이름   나라 이름   나루   나무   나무   나무빽빽할   나물   나비   나아갈   나아갈   나아갈   나아갈   나타날[]   나타날   나타날   나타날   난간   난초             날개   날랠   날릴   날짐승   날카로울   남녘   남녘   남을           낮을   낮을         낳을  

  내릴   내 이름   냄새  

    너그러울     넉넉할   넉넉할       널조각   넓을   넓을   넓을   넓이   넓힐   넘어질   넘을   넘을   넘칠  

네째천간  

노래   노래   노래할   노략질할     논의할     놀랄     농사   높을   높을   높을   높을   높일   놓을  

 

누각   누구   누구   누를   누를   누를   누릴   누에   누울         눈 깜박일   눈물   눈썹  

뉘우칠  

느낄   느릴   늙은이   늙을   능가할   능할   늦을  


    다닐   다락   다를   다를   다를   다를   다리   다리   다리   다만   다만   다섯   다섯째 천간   다스릴   다스릴   다시   다시   다툴   다툴   다할   다행   닦을   닦을   단련할   단장할   단풍나무   닫을       달랠   달릴   달아날   달아날   달아날       닮을   담장   당나라   닿을  

  대개   대궐殿   대답할   대략   대롱   대신할   대적할   대할  

더딜   더러울   더러울   더욱   더욱   더울   더울   더할   더할   더할   더할   던질           덩어리   덩어리   덮을  

도끼   도둑   도둑   도박   도울   도울   도울   도울   도울   도읍   도장   도타울   도타울   도타울       돈대         돌릴   돌아볼   돌아올   돌아올   돌아올   돌이킬   돌이킬   동녘   동산  

돼지   돼지  

   

      두려울   두려워할   두려워할   두루   두루   두루미   두 손 맞잡을   두터울   둔할       둘레   둥글   둥글  

  뒤칠  

드디어   드러낼   드리울   드릴   드물             들을   들을   들일     등잔  

따뜻할   따뜻할   따라 죽을   따를   따를   따를           땅 이름 감/한   땅이름   땅이름  

   

떠날   떨어질   떨어질   떨어질   떨어질   떨어질   떨칠   떨칠   떨칠  

   

     

뚫을  

뛰어넘을   도(조)  

             

 Non ci sono parole coreane originarie che inizino con questa consonante.


마당   마디   마디   마땅할   마땅할   마루   마를   마를   마를   마실   마을   마을   마음   마칠   마칠   마칠   마침내   막을   막을   막을   막을   막을   막을   막힐   막힐   만날   만날   만물   많을                 말미암을   말씀   말씀   말씀   말씀   말씀   말씀   말이을   말 잘할   말탈   말할   맑을   맑을     맛볼   망령   망망할   망할   맞을   맞을   맡길   맡길   맡길   맡을  

매달   매양   매울   매울   매화     맵시姿   맹세할   맹세할   맺을   맺을   맺을  

머금을   머리   머리   머무를   머무를     먹을   먼저         멀리 흐를  

메추라기    

면할   멸망할   명령할   명아주    

  모든 제 / 저   모래   모름지기   모실   모양   모양   모양   모을   모을   모을   모일   목구멍   목덜미   목마를   목숨   목숨   목욕할   목욕할                

 

묘할  

무거울   무너질   무너질   무덤   무릇   무리   무리   무리   무리   무리   무리   무리   무리   무성할   무역할貿   묶을     문서   문서   묻을         물가   물가   물갈래   물건   물건   물결   물결   물고기   물댈   물들   물 따라 내려갈沿   물러갈退   물리칠   물리칠   물리칠   물 맑을   물방울   물을   물을    

미리   미워할   미워할   미칠   미혹할   미혹할   민첩할   믿을   추 (퇴)    


    바깥   바꿀   바꿀   바꿀   바늘   바늘   바다   바다   바랄   바랄   바랄   바람   바람벽   바로잡을   바로잡을   바를   바쁠   바위   바칠   바퀴   바탕   박달나무   박을   반걸음     반드시   받들   받을     발자취   밝을   밝을   밝을   밝을   밝을   밟을   밟을   밟을     밤나무       밥통     방아   방자할   방죽   방패   방패   방해할     밭갈  

      배나무   배 댈   배반할   배부를   배울   백성      

버금   버금   버금   버금   버금   버들   버들   버릇   버릴   버릴   번게   번성할   번성할     벌레   벌일   벌 줄     범할                       법도   법도   법식   법칙       벗을  

  베개   베낄   베낄   베틀   베풀   베풀   베풀   베풀   베풀        

    벼루   벼리   벼리   벼 벨   벼슬   벼슬   벼슬   벼슬   변방   변할     宿     볏짚稿     병들   병 증세   병풍      

보낼   보낼   보낼   보리   보배   보배   보일   보호할   보호할   祿       복도   복숭아   본뜰   본받을               봉분   봉우리   봉할   봉황새  

부끄러울   부끄러워할   부끄러워할   부드러운 흙   부드러울   부딪칠   부딪칠   부르짖을   부르짖을   부를   부를   부를   부를   부를   부릴   부술   부신   부자   부지런할   부처   부칠     북녘   북돋울   분개할   분별할   분할       불꽃   불사를   불쌍히여길   불쌍히 여길   불을   불탈   붉을   붉을   붉을   붉을     붙을   붙을 []   붙잡을  

  비교할   비낄   비단   비단   비뚤어질   비로소   비록   비롯할   비석   비율   비출   비칠   비평할           빌릴   빌릴   빗장   빙그레 웃을         빛날   빛날   빛날   빛날  

빠를   빠질  

빼앗을   빼어날   빽빽할    

뽑을   뽑을   뽕나무  

뾰족할  

 

뿌리    


사귈   사나울   사나울 포/폭   사내   사내   사내   사내종   사당   사람   사랑   사랑   사례할   사막   사모할   사모할   사사   사슴鹿   사실할   사양할   사이   사치할   사탕            살갗   살찔   살필   살필   살필   살필   살필   살필   삶을     삼갈   삼갈   삿갓   상서로울   상서로울   상줄   상고할   상복   상앗대  상할  

      새길   새길   새끼꼴   새벽   새벽       생각할   생각할   생각할   생각할   생각할   생각할  

서녘西   서늘할   서로   서로   서리   서울   서적       섞을   섞일   섞일   선비   선비         섬돌           성낼   성낼   성인   성품   성할  

세균   세금   세로   세모진 창   세울     셈할   셈할  

    소경   소금   소리   소리   소반   소홀히할   소효     속일   속일         손가락   손바닥   손뼉칠   손아랫누이   손윗누이   손자     솔질할   綿   송사할  

    쇠북   쇠사슬   쇠할  

수고로울   수레   수레輿   수레   수컷   수풀   순수할   순할     술 즐길   술 취할   숨길   숨 들이쉴   숨쉴   숨을    

쉬울        

스스로   스승   슬기   슬퍼할   슬플   슬플   승전악  

시골   시내   시내谿   시렁   시어미   시험할   시험할   신선   신하       실마리   실어 낼   실을   심을   심을   심할   심할  

싸울   싸울             쌍배   쌓을   쌓을   쌓을   쌓을  

  썩을  

쏟을    

       

    씨 뿌릴   씩씩할   씻을   씻을   씨줄  


아가씨   아낄   아낄   아내   아내   아니   아닐   아닐   아닐   아닐   아닐   아담할   아들   아래   아뢸   아름다울   아름다울   아름다울   아무   아비   아우   아우를   아이   아이   아이밸   아재비   아침   아침   아플   아홉   아홉째 천간   악기줄   악할     안개   안방   안을   앉을           알릴   암컷    

애꾸눈이  

  약할     양식   얕을  

어거할   어금니   어긋날   어길   어깨   어두울   어두울   어두울   어려울   어른   어리석을   어릴   어릴   어릴   어미   어버이   어제   어조사   어조사   어조사   어조사   어조사   어조사   어조사   어조사   어지러울   어지러울   어지러질   어질   어질   어질   어찌   어찌   어찌   어찌   어찌   어찌   어찌   어찌 아니할     언덕   언덕   언덕   언덕   언덕   얻을   얻을     얼음   얽을   엄숙할   엄숙할     없을   없을   얼굴   얼굴   엄할   엎드릴  

여덟   여러   여러   여름   여섯   여우   역사   엮을     연고   연기   연못   연밥   연할             열매   열째 천간   열흘   엷을   염병   염습할     영묘할   영화로울  

      예도   예쁠  

오그라들   오동나무   오동나무   오랑캐   오랑캐   오랑캐   오랠   오로지   오른쪽   오를   오를   오얏   오이   오장   오줌便   오직   오히려   오히려     온당할   온전할   온통     옮길   옮길   옮길   옳을   옳을        

완전할   왕골   왕비  

외로울   외성   외울    

  욕심     용렬할   용서할  

우러를   우뢰   우물   우편   운전할   운치           울릴   움직일   웃을  

원망할   원수   원수   원할  

  위대할   위로할   위엄   위태로울   위태할  

육손이   윤달   윤택할  

으뜸   으를     은혜   은혜   읊을   읊을   음란할   응할  

의논할   의심   의원   의지할   의지할   의지할  

          이길   이길   이로울   이룰   이를   이를   이를   이를   이를   이름   이리   이마   이문   이미   이미   이바지할   이불   이슬   이에   이웃   이을   이을   이을   이을   이을   이을   이을   이을   이제   익을   익힐   익힐   익힐   인간   인도할   인륜   인연   인정할   인할     일곱   일곱째 천간     일만   일백   일어날   일어날   일찍   일찍   일천   일컬을   읽을   잃을   잃을   임금   임금   임금   임금   임할     입술   잇닿을   있을   있을   있을   잊을   잎사귀  


  자라   자랑할   자리   자리   자리   자세할   자주   자주   자주빛   자취   작을   작을     잔인할   잔치     宿   잠길   잠길   잠길   잠깐   잠깐   잠잘   잠잘   잠잠할   잡을   잡을   잡을   잡을   장막   장부簿   장사   장사   장수   장수   장인   장중할  

    재계할   재목   재물   재물   재물   재미   재앙   재앙   재앙   재앙   재주   재주   재주   재주   재촉할   재촉할   재촉할   재화    

  저녁   저물   전일할   저자   적실   적을   전할       젊을       점점   정거장   정사   정성   정성   정수리   정자   정제할   정할   정할   정할     젖을   젖을  

제단   제목   제비   제사   제사   제후  

  조각   조각   조개   조상할   조수   조정   조짐   조카   졸할   좀먹을   종이   좇을   좇을   좇을   좋을  

주릴   주릴   주먹   주울   주인   주춧돌   죽을   죽일   준걸                 줄기     중매   중요로울  

즐거워할   즐길   즐길   증거  

지게   지경   지경   지경   지극할   지날   지날   지름길   지을   지을   지을   지을   지킬   지탱할   지혜   직책   진실로   진압할   진칠   진칠   진흙   질그릇   질편할   짐승   짐질                         짙을  

    짝지을       짧을  

쪼갤   쪼을       쫓을  

찌를   찌를     찢을   찧을  


차 (다)   차레   차례   차례   차례   차례   차지할   착할         참여할   참을   참혹할         창고   창성할   창자   찾을   찾을   찾을   찾을  

채색   채찍       책권   책력   책상   책 펴낼  

처음   천거할   천할   천천할     청렴할   청할  

초하루   촘촘할   촛불    

추녀   춤출   충성  

측백나무     층계   층질  

치마                   침노할   칭송할  


    칼날   칼로 찌를  

 

  코끼리    

쾌할  

  큰 내   큰 기러기   큰물   큰 바다   큰산              


탄식소리   탄식할   탄식할   탄식할   탄식할   탄알     탐낼    

태도   태보  

  터럭   터질   터질    

토끼   토끼   토할   통달할   통변할   통할   통할   통할  

트림할   트일   트일   특별한    

티끌   티끌  


파할     판안할        

패할   팽팽할  

편안할   편안할   편안할   편안할   편지   편할便         평론할   평상   평평할  

폐단   폐백   폐할  

  표할  

푸를   푸를   푸를   푸를   푸를   푸성귀       품을   품팔이   풍년   풍속  

  피곤할   피리   피할     핍박할  


  하고자할   하늘   하늘   하늘   하례할   하물며   하소연할   하여금使   학교     한가지   한수   한정   한할   할아비     함께   함께   함께   합할   항구   항렬   항복할   항상   항상  

    해석할   해칠   행적  

향기   향할  

허락할 락 / 낙   허락할   허리   허물   허파     험할  

헤아릴   헤아릴   헤아릴   헤엄칠  

  형벌   형상   형상   형상   형통할  

호걸   호걸   호반   호수   호위할     혼날   혼인   혼인할   홀로    

화목할   화로   화살   화창할   화할   화할     활시위  

회복할   회초리    

효도  

후박나무  

휘두를   휘장  

흉할  

흐를   흐릴   흔들     흩어질  

희롱할   희롱할      

  힘쓸   힘쓸   힘쓸   힘쓸  

Torna all'inizio della pagina
© Valerio Anselmo