I caratteri cinesi studiati nella scuola media in Corea

Le vocali ŏ e ŭ sono diverse da o e u e sono elencate dopo queste ultime. Sotto ciascuna pronuncia i caratteri sono ordinati secondo il numero Unicode. In nero sono indicati i caratteri del primo corso, in blu quelli del secondo corso, in viola quelli non compresi fra i 1800 caratteri fondamentali.

a ch ch' e h i k k' m n o ŏ p p' r s t t' u ŭ w y


a
a
ae
aek
ak
al
am
an
ang
ap


ch
cha 姿
chae
chaeng
chak
cham
chan
chang
chap
che
chi
chik
chil
chin
ching
chip
cho 調
choe
chok
chol
chon
chong
chŏ
chŏk
chŏl
chŏm
chŏn 殿
chŏng
chŏp
chu
chuk
chun
chung
chŭk
chŭng
chwa


ch’
ch’a
ch’ae
ch’aek
ch’ak
ch’al
ch’am
ch’an
ch’ang
ch’e
ch’i
ch’ik
ch’il
ch’im
ch’in
ch’ing
ch’o
ch’oe
ch’ok
ch’on
ch’ong
ch’ŏ
ch’ŏk
ch’ŏl
ch’ŏm
ch’ŏn
ch’ŏng
ch’ŏp
ch’u
ch’uk
ch’ul
ch’un
ch’ung
ch’ŭk
ch’ŭng
ch’wi


e
e  


h
ha
hae
haek
haeng
hak
hal
ham
han
hang
hap
hil
ho
hoe
hoek
hoeng
hok
hol
hon
hong
hop
hŏl
hŏm
hŏn
hu
hun
hŭi
hŭk
hŭng
hŭp
hwa
hwak
hwal
hwan
hwang
hwe
hwi
hyang
hye
hyo
hyŏk
hyŏl
hyŏn
hyŏng
hyŏp
hyu
hyul
hyung


i
i
ik
il
im
in
ing
ip


k
ka
kae
kaek
kaeng
kak
kal
kam
kan
kang
kap
ke
ki
kil
kim
kin
ko 稿
koe
kok
kol
kon
kong
kŏl
kŏm
kŏn
ku
kuk
kul
kun
kung
kŭk
kŭl
kŭm
kŭn
kŭng
kŭp
kwa
kwae
kwak
kwan
kwang
kwi
kwŏl
kwŏn
kye 谿
kyo
kyŏk
kyŏl
kyŏm
kyŏn
kyŏng
kyu
kyun


k’
k’wae


m
ma
mae
maek
maeng
mak
mal
man 滿
mang
mi
mil
min
mo
mok
mol
mong
mu 貿
muk
mul
mun
myo
myŏl
myŏn 綿
myŏng


n
na
nae
naeng
nak
nam
nan
nang
nap
ni
no
noe
nok 祿 鹿
non
nong
nu
nŭng
nyang
nyŏ
nyŏm
nyŏn
nyŏng


o
o
oe
ok
on
ong


ŏ
ŏ
ŏk
ŏm
ŏn
ŏp


p
pae
paek
pak
pal
pan
pang
pi
pin
ping
po
pok
pon
pong
pŏl
pŏm
pŏn
pŏp
pu 簿
puk
pul
pun
pung
pyŏk
pyŏl
pyŏn 便
pyŏng


p’
p’a
p’ae
p’aeng  
p’al
p’an
p’i
p’il
p’ip
p’o
p’ok
p’um
p’ung
p’ye
p’yo
p’yŏn 便
p’yŏng


r
ra
rae
raeng
rak
ram
ran
rang
ri
rim
rin
rip
ro
roe
rok 祿 鹿
ron
rong
ru
rŭng
ryak
ryang
rye
ryo
ryong
ryŏ
ryŏk
ryŏl
ryŏm
ryŏn
ryŏng
ryu
ryuk
ryul
ryun
ryung


s
sa 使
sae
saek
saeng
sak
sal
sam
san
sang
se
si
sik
sil
sim
sin
sip
so
soe
sok
sol
son
song
西
sŏk
sŏl
sŏn
sŏng
sŏp
ssang
ssi
su 宿
suk 宿
sul
sun
sung
sŭng
sŭp
swae


t
ta
tae
taek
tal
tam
tan
tang
tap
to
tok
tol
ton
tong
tŏk
tu
tun
tŭk
tŭng


t’
t’a
t’ae
t’aek
t’ak
t’al
t’am
t’an
t’ang
t’ap
t’o
t’oe 退
t’ong
t’u
t’uk


u
u
un
ung


ŭ
ŭi
ŭl
ŭm
ŭn
ŭng
ŭp


w
wa
wal
wan
wang
wi
wŏl
wŏn


y
ya
yak
yang
ye
yo
yok
yong
輿
yŏk
yŏl
yŏm
yŏn 沿
yŏng
yŏp
yu
yuk
yul
yun
yung

Torna all'inizio della pagina
© Valerio Anselmo